बालबालिकामा मोबाइलफोनको लामो समयसम्मको प्रयोगले शारीरिक र मानषिक विकासमा यस्तो असर पर्ने सम्भावना ।Download our app to get more features

Comment from facebook